Πολιτική απορρήτου υποψήφιων εργαζομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΟΠΤΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ ΑΕ» με έδρα την οδό Αγίας Παρασκευής 40, Περιστέρι, Αττικής, ΤΚ 12132, με ΑΦΜ 082198368, όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής «εμείς» ή «Εταιρεία») αποτελεί την Υπεύθυνη για την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ως υποψήφιων εργαζομένων μας, σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 679/2016 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ή απλώς «ΓΚΠΔ») και τον υπ’ αριθ. 4624/2019 εθνικό νόμο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύουν (εφεξής συλλογικώς «κείμενη νομοθεσία»).

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας Υποψήφιων Εργαζομένων (εφεξής «παρούσα» ή απλώς «Πολιτική») σας πληροφορεί σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε κάθε είδους πληροφορία που μπορεί να σας ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή οποιοδήποτε προσωπικό σας δεδομένο, που μας παρέχετε ως υποψήφιοι εργαζόμενοι όταν υποβάλλετε προς εμάς αίτηση εργασίας, αυτόκλητα ή κατόπιν σχετικής αγγελίας μας για την κάλυψη κενής θέσης εργασίας.

Ειδικότερα, σας πληροφορούμε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, είτε απευθείας είτε μέσω εξουσιοδοτημένων τρίτων μερών (π.χ. γραφεία ευρέσεως εργασίας) καθ’ όλη τη διαδικασία της πρόσληψης, δηλαδή από την υποβολή της αίτησής σας για εργασία έως το στάδιο της τυχόν έγκρισης ή απόρριψης αυτής από την Εταιρεία μας.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής σας, η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων της ως εργοδότρια εταιρεία μέσω ειδικότερης πολιτικής που τηρεί σχετικά.

Επισημαίνουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ). 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παροχή προσωπικών δεδομένων από εσάς προς την Εταιρεία μας είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που δεν παράσχετε ή παράσχετε ελλιπώς τα προσωπικά δεδομένα σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την αίτησή σας.

Α.  Υποβολή Αίτησης Εργασίας

Όταν υποβάλλετε την αίτηση εργασίας σας μέσω της οικείας φόρμας του Ιστοτόπου μας (διαθέσιμης και εδώ: Θέσεις Εργασίας - Dioptra.gr) ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. μέσω email), κατά κανόνα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία μας παρέχετε:

  • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο.
  • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
  • Βιογραφικό σημείωμα (CV), με όποιες πληροφορίες έχετε συμπεριλάβει σε αυτό σχετικά με την εκπαίδευση που έχετε λάβει και την επαγγελματική σας εμπειρία (π.χ. επαγγελματική εμπειρία, επαγγελματικές δεξιότητες, εκπαίδευση, ακαδημαϊκή κατάρτιση, τυχόν συνοδευτική επιστολή του βιογραφικού σας).

B. Αξιολόγηση της Αίτησης Εργασίας

Σε περίπτωση που σας καλέσουμε σε συνέντευξη, προκειμένου να αξιολογήσουμε περαιτέρω την αίτησή σας και τις πληροφορίες που μας παρείχατε με αυτήν, κατά κανόνα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, που μας παρέχετε:

  • Πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όπως τις απαντήσεις σας σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τη θέση εργασίας, πληροφορίες σχετικά με την ικανότητά σας να εργαστείτε στην Ελλάδα, την ικανότητά σας να ανταποκριθείτε στην συγκεκριμένη θέση εργασίας, τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να συνεργαστούμε.
  • Τυχόν σημειώσεις που κρατάμε επί των απαντήσεών σας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Γ. Προσφορά Εργασίας

Εάν σας στείλουμε προσφορά εργασίας και την αποδεχτείτε, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε ορισμένους αναγκαίους ελέγχους πριν την πρόσληψή σας από την Εταιρεία μας. Ειδικότερα, υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε, πριν την πρόσληψη, την ταυτότητα του προσωπικού μας και την ικανότητα, την αξιοπιστία και την ακεραιότητά του. Σε αυτό το στάδιο, επεξεργαζόμαστε κατά κανόνα τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, που μας παρέχετε:

  • Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως πατρώνυμο και όνομα μητέρας, αριθμό ταυτότητας, φύλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, εθνικότητα, φωτογραφία σας τύπου διαβατηρίου.
  • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου (σταθερού ή/και κινητού).
  • Βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά εκπαίδευσης, πτυχία & διπλώματα, όπως πτυχία & πιστοποιητικά ξένων γλωσσών ή πιστοποιητικά σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης (εάν υπάρχουν).
  • Στοιχεία Προσωπικής & Οικογενειακής Κατάστασης, όπως βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ ή ΑΜΑ, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), οικογενειακή κατάσταση, εξαρτώμενα μέλη.

Όπως προαναφέραμε, σε περίπτωση που αποδεχτείτε την προσφορά εργασίας και προσληφθείτε από την Εταιρεία μας, θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων της ως εργοδότρια, μέσω ειδικότερης πολιτικής ενημέρωσης των εργαζομένων.

4. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, με σκοπό:

-              να επικοινωνήσει μαζί σας και να αξιολογήσει την αίτησή σας, ιδίως σχετικά με το κατά πόσον πληροί τους όρους πρόσληψης της εκάστοτε διαθέσιμης θέσης εργασίας,

-              να σας προτείνει μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης, σε περίπτωση που απορριφθεί η αρχική αίτηση εργασίας σας, υπό την προϋπόθεση ότι μας έχετε ζητήσει και μας έχετε παράσχει την σχετική συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τέτοια ενημέρωση.

Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η παράγραφος 1 (β) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη, προκειμένου, πριν την τυχόν πρόσληψή σας, να λάβουμε μέτρα κατόπιν του αιτήματός σας να εργαστείτε στην Εταιρεία μας. Στην περίπτωση που η αίτηση εργασίας σας απορριφθεί και μας ζητήσετε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τυχόν μελλοντικές ευκαιρίες εργασίας στην Εταιρεία μας, τότε βασιζόμαστε για την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη νομική βάση της συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (α) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ.

5. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Η Εταιρεία μας μπορεί να διορίσει εξωτερικούς/τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι θα παρέχουν τυχόν υποστηρικτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία, όπως είναι ενδεικτικά οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, ή οι πάροχοι υπηρεσιών τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης του Ιστοτόπου ή των διαδικασιών πρόσληψης. Προκειμένου να παρασχεθούν στην Εταιρεία μας οι εν λόγω υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενδεχομένως να είναι αναγκαίο για τους τρίτους παρόχους να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργούν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ως «Εκτελούντες την Επεξεργασία» και οφείλουν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια, να ενεργούν υπό τις οδηγίες μας στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και να συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.  Η Εταιρεία μας μεριμνά, ώστε οι εν λόγω πάροχοι να δεσμεύονται συμβατικά στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Ενδέχεται, επίσης, να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δικαστικές ή/και διωκτικές αρχές, σε ανεξάρτητες αρχές, κυβερνητικές αρχές, εάν απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ/ΕΟΧ

Κατά κανόνα δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής απλώς «ΕΕ/ΕΟΧ»). Σε περίπτωση που στην έκταση, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες των προαναφερομένων σκοπών, τα προσωπικά σας δεδομένα χρειάζεται να διαβιβαστούν εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ, η διαβίβαση των δεδομένων αυτών θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η Εταιρεία μας θα διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Μέσω της σύναψης κατάλληλων συμβάσεων για τη διαβίβαση των δεδομένων βασιζόμενων σε Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες, που είναι προσβάσιμες σε εσάς κατόπιν αιτήματος σας στο hr@dioptra.gr ή λαμβάνοντας άλλα μέτρα ώστε να παρέχεται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, η Εταιρεία μας μεριμνά ώστε οι αποδέκτες να δεσμεύονται επαρκώς στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους διαφορετικής προέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποψήφιων εργαζομένων, η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων εργαζομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρόνο απαιτεί η εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τυχόν συλλέγονται. Μόλις εκπληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, είτε θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα, είτε θα ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι διατήρησής τους. Σε κάθε περίπτωση, μετά την παρέλευση των περιόδων διατήρησης, η Εταιρεία μας διαγράφει ή/ και ανωνυμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρεία ενδέχεται να διατηρεί ανώνυμα στατιστικά δεδομένα για σκοπούς βελτίωσης των διαδικασιών πρόσληψης.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων εργαζομένων των οποίων η αίτηση εργασίας απορρίπτεται διαγράφονται με ασφάλεια εντός 2 μηνών από το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης. Εάν η αίτησή σας απορριφθεί και ζητήσετε από την Εταιρεία μας να σας ενημερώσει για μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για 12 μήνες ή μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχετε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε υπό τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας:

- το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ),

- το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ),

- το δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ),

- το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ),

- το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ),

- το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

-  το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ): Στην περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στην συγκατάθεσή σας (όπως όταν μας ζητήσετε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εργασίας σας), έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά σας.

Λάβετε υπόψη ότι τα προαναφερθέντα δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), εφόσον θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται παράνομη επεξεργασία ή παραβιάζονται τα δικαιώματά σας επί αυτών. Η ΑΠΔΠΧ εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23). Σχετικά με την αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ ( www.dpa.gr ).

Σε περίπτωση που μας απευθύνεται έγγραφο αίτημα για την άσκηση κάποιου από τα παραπάνω δικαιώματά σας, η Εταιρεία μας θα φροντίσει να ανταποκριθεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του αιτούντος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί υπό προϋποθέσεις να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την παρούσα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως στο εξής email: hr@dioptra.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε, επίσης, να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας, την οποία θα βρείτε διαθέσιμη εδώ


Εγγραφή στο Newsletter

Για αποκλειστικές προσφορές, νέες κυκλοφορίες και ξεχωριστές εκδηλώσεις, κάντε εγγραφή στο newsletter